เกี่ยวกับอาชีพดีไซน์เนอร์

table

ในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลของอาชีพดีไซน์เนอร์ โดยจะอธิบายเบื้องต้นในหัวข้อ ลักษณะของงานที่ดีไซน์เนอร์ต้องทำ คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพดีไซน์เนอร์ และการเตรียมความพร้อมก่อนจะเป็นดีไซน์เนอร์

ลักษณะของงานที่ทำ

ลักษณะของงานที่ดีไซน์เนอร์จะต้องเจอหลักๆ มีดังนี้

ผู้ประกอบอาชีพดีไซน์เนอร์จะมีหน้าที่วิเคราะห์ ศึกษาวัสดุที่จะนำมาออกแบบสิ่งทอ และวิธีการตัดเย็บ โดยต้องควบคุมการตัดเย็บให้เป็นไปตามแบบที่ออกไว้

ให้คำแนะนำในเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่อง ของรูปร่างแต่ละบุคคล โดยมีพื้นฐานความเข้าใจในศิลปะการแต่งกายของไทยโบราณและการแต่งกายแบบตะวันตกยุคต่างๆ ในการออกแบบและขั้นตอนการผลิต

นำเทคนิคทางเทคโนโลยีที่มีต่อการสร้างงานศิลป์มาประยุกต์ใช้ โดยจะมีขั้นตอนการทำงาน ออกแบบให้ผู้ว่าจ้างดังนี้

  • ต้องรวบรวมความคิด ข้อมูลที่เป็นสัดส่วนจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง
  • ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่ ถ้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลง เพื่อลดระยะเวลาการทำงานและต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกัน ต้องทำการค้นคว้าวิจัยด้วย
  • ทำการร่างแบบคร่าวๆ โดยคุมให้อยู่ในแนวความคิดดังกล่าวให้ได้ตามความต้องการ
  • นำภาพที่ร่าง แล้วให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิต รวมทั้งการใช้ วัตถุดิบ และประเมินราคา
  • นำภาพร่างที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วมาสร้างแบบ (Pattern) วิธีที่จะต้องตัดเย็บใน รายละเอียด ปัก กุ๊น เดินลาย หรือ จับเดรปแล้วนำมาลงสีตามจริง เขียนภาพและอธิบายวิธีการทำให้ละเอียด และชัดเจนที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อให้ช่างทำตามแบบได้
  • ส่งแบบ หรือชุดที่ตัดเนาไว้ให้ฝ่ายบริหารและลูกค้า หรือผู้ว่าจ้าง พิจารณาทดลองใส่ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องขั้นสุดท้าย
  • นำแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ทำงานประสานกับช่างตัดเย็บ ช่างปัก เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติ

ผู้สนใจในอาชีพดีไซน์เนอร์ ควรมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

  1. มีความคิดสร้างสรรค์มีความชอบและรักงานด้านออกแบบ มีมุมมองเรื่องของศิลป์ ความรักสวยงามอาจมีพื้นฐาน ทางด้านศิลป์บ้าง
  2. มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กล้าคิดกล้าทำ กล้าที่จะถ่ายทอด
  3. มีความสามารถในการถ่ายทอด ความคิด หรือแนวคิดให้ผู้อื่นฟังได้

การเตรียมความพร้อม

ผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปดังที่กล่าวมา สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการออกแบบได้ที่โรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบที่มีชื่อเสียงทั่วไป ซึ่งเปิดรับผู้สนใจเข้าเรียนโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพราะการออกแบบขึ้นอยู่กับความริเริ่มสร้างสรรค์ ประสบการณ์ และการฝึกฝน